SONNET

5 ข้อสำคัญที่ผู้ใช้งานประสาทหูเทียมต้องรู้ !

สิ่งของบางอย่างที่มีการใช้งานเป็นประจำในทุกๆวันนั้นก็จะมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้มากกว่าอุปกรณ์อ… Read More »5 ข้อสำคัญที่ผู้ใช้งานประสาทหูเทียมต้องรู้ !