ขั้นตอนการเบิก เครื่องช่วยฟัง ตามแต่ละสิทธิ (ตอนที่ 2) 

สำหรับผู้ใช้สิทธิประกันสังคม (แบบสำรองจ่าย)

 1. เมื่อตรวจพบว่ามีการสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียงตั้งแต่ 40 เดซิเบล และแพทย์พิจารณาว่าสมควรใช้เครื่องช่วยฟัง แพทย์จะออกใบสั่งยาและ/หรือใบ order แพทย์ ว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟัง 
 2. ลองและเลือกเครื่องช่วยฟังตามระดับที่สูญเสียการได้ยินตามผลตรวจ Audiogram 
 3. ลงบันทึกใน แฟ้มประวัติผู้ป่วย ซึ่งประกอบด้วย 
  • ผลการตรวจการได้ยิน
  • ผลการประเมินการใช้เครื่องช่วยฟัง
  • การแนะนำการใช้เครื่องช่วยฟัง
  • การติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟัง
  • จำนวนเครื่องที่ให้กับผู้สูญเสียการได้ยิน พร้อมทั้งลักษณะเฉพาะของแต่ละเครื่อง ได้แก่ ชนิดเครื่อง ยี่ห้อ รุ่น และหมายเลขเครื่อง
 1. ลงบันทึกในแบบสอบถามประเมิน/และติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟัง 
 2. ทำพิมพ์หู แล้วนัดรับเครื่องพร้อมพิมพ์หู 
 3. รับพิมพ์หูพร้อมเครื่องช่วยฟังตามวันนัด โดยต้องสำรองเงินจ่ายแล้วจึงนำเอกสารไปเบิก 

หลักฐานที่ใช้ในการเบิกค่าเครื่องช่วยฟังกับประกันสังคม  

 1. แบบฟอร์ม ต้องแนบเอกสารดังนี้
  • ใบอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์อุปกรณ์ในการบำบัดโรคสำหรับผู้ประกันตน
  • ใบรับรองแพทย์
 1. ใบเสร็จค่าเครื่องช่วยฟัง
 2. สำเนาผลตรวจ Audiogram (ถ้ามี)
 3. สำเนาผลการรักษา OPD Card เกี่ยวกับการได้ยินทั้งหมด (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย พร้อมลายเซ็นหรือพิมพ์นิ้วหัวแม่มือ
 5. สำเนาบัตรประกันตนของผู้ป่วย พร้อมลายเซ็นหรือพิมพ์นิ้วหัวแม่มือ

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานประกันสังคมในการเบิกเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ประกันตน

 1. ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย
 2. ต้องเป็นการเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน
 3. ผลของการเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายนั้น ทำให้ผู้ประกันสังตนต้องสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะบางส่วน จำเป็นต้องใช้อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
 4. ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยหรือประสบอันตราย และมีอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคมาก่อนการเข้ามาเป็นผู้ประกันตน หรือก่อนได้รับสิทธิกรณีเจ็บป่วยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ถึงแม้จ่ายเงินสมทบครบตามสิทธิตามข้อ 1 ก็ตาม หากมีความจำเป็นต้องใช้อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคจะไม่มีสิทธิได้รับค่าอวัยวะและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคจากสำนักงานประกันสังคม
Tags

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *