เครื่องช่วยฟัง เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้สามารถเข้าถึงเครื่องช่วยเหลือชนิดนี้ได้ในทุกสิทธิการรักษา ได้แก่  สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทองผู้พิการ แต่ละสิทธิจะมีข้อกำหนดในการเบิกเครื่องช่วยฟังที่แตกต่างกัน ดังนี้

1. สิทธิข้าราชการ

  • เป็นสวัสดิการสำหรับผู้ที่รับราชการ ซึ่งสามารถใช้บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการในการยืนยันสิทธิดังกล่าว
  • เมื่อตรวจพบว่ามีการสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียงตั้งแต่ 40 เดซิเบลขึ้นไป และแพทย์พิจารณาว่าสมควรใช้เครื่องช่วยฟัง แพทย์จะออกใบสั่งยาและ/หรือใบ order แพทย์ ว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟัง และจะดำเนินการใส่เครื่องช่วยฟังตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลนั้นๆกำหนดไว้
  • กรณีที่ไม่มีจำหน่ายในโรงพยาบาล แพทย์จะออกใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถนำไปติดต่อขอซื้อเครื่องจากสถานบริการภายนอก
  • การเบิกเครื่องช่วยฟังอยู่ในหมวดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 4/ว 484 วันที่ 21 ธันวาคม 2560) โดยสามารถได้รับเครื่องช่วยฟังทั้ง 2 ข้าง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ ในราคา 13,500 บาท/ข้าง (รหัสเบิก 2502) สามารถเบิกได้อีกครั้งเมื่อเครื่องช่วยฟังมีอายุอย่างน้อย 3 ปี

 

2. สิทธิประกันสังคม

  • เป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานที่ทำงานในบริษัทเอกชน
  • เมื่อตรวจพบว่ามีการสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียงตั้งแต่ 40 เดซิเบลขึ้นไป และแพทย์พิจารณาว่าสมควรใช้เครื่องช่วยฟัง แพทย์จะออกใบสั่งยาและ/หรือใบ order แพทย์ ว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟัง และจะดำเนินการใส่เครื่องช่วยฟังตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลนั้นๆกำหนดไว้
  • กรณีที่ไม่มีจำหน่ายในโรงพยาบาล แพทย์จะออกใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถนำไปติดต่อขอซื้อเครื่องจากสถานบริการภายนอก
  • การเบิกเครื่องช่วยฟังอยู่ในประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (เรื่องหลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน บังคับใช้ 1 ตุลาคม 2559) โดยสามารถได้รับเครื่องช่วยฟังทั้ง 2 ข้าง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ สามารถเบิกได้อีกครั้งเมื่อเครื่องช่วยฟังมีอายุอย่างน้อย 3 ปี โดยจะต้องใส่รหัสอุปกรณ์ดังนี้

3.สิทธิผู้พิการบัตรทอง

  • กรณีผู้ป่วยมีสิทธิบัตรทอง เมื่อตรวจพบว่ามีการได้ยินอยู่ในระดับที่อยู่ในเกณฑ์ผู้พิการ แพทย์จะออกใบรับรองความพิการเพื่อ        ให้ผู้ป่วยไปขึ้นสิทธิ แต่สิทธิดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมการช่วยเหลือด้วยเครื่องช่วยฟัง ผู้ป่วยจึงจะต้องเปลี่ยนเป็นสิทธิผู้พิการเป็น   ขึ้นทะเบียนคนพิการ (ท.74 บัตรทองผู้พิการ) ซึ่งเมื่อได้รับสิทธิดังกล่าว ผู้ป่วยจะสามารถรับเครื่องช่วยฟังได้ตามโรงพยาบาลที่มีบริการเครื่องช่วยฟังในสิทธิบัตรทอง และจะต้องเป็นเครื่องที่ถูกขึ้นทะเบียนในระบบ สปสช. เท่านั้น ซึ่งจะมีทั้งเครื่องช่วยฟังแบบกล่อง แบบทัดหลังใบหู และแบบในช่องหู โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับการสูญเสีย การได้ยินที่เกิดขึ้น  ผู้ป่วยสามารถได้รับเครื่องช่วยฟังได้ทีละข้าง โดยจะต้องมีระยะห่างระหว่างการรับเครื่องสำหรับหูข้างแรกและหูข้างที่สองอย่างน้อย 3 เดือน
  • การเบิกเครื่องช่วยฟังอยู่ในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เรื่องรายการอุปกรณ์  อวัยวะเทียมและข้อบ่งชี้ในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559) โดยจะต้องใส่รหัสอุปกรณ์เหมือนสิทธิประกันสังคม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเรื่องสิทธิการเบิกเครื่องช่วยฟังสามารถสอบถามเข้ามาได้ตามช่องทางการติดต่อกลับ ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำแนะนำค่ะ

Tags

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *