Executive Functions หรือ EF คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึกการกระทำ เป็นความสามารถของสมองส่วนหน้าที่ใช้บริหารจัดการชีวิตในเรื่องต่าง ๆ โดยในช่วงวัย 3 – 6 ปีของเด็ก จะเป็นช่วงที่ดีในการพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็กได้ดีที่สุด แต่หากพ้นช่วงเวลานี้ไปแล้วก็ยังสามารถพัฒนา EF ต่อไปได้ […]