ระบบนำเสียงผ่านกระดูกชนิดฝัง

Bone Conduction Implant System

BONEBRIDGE  คือ อุปกรณ์ช่วยฟังชนิดนําเสียงผ่านกระดูกเครื่องแรกของโลกที่ทํางานแบบแอกทีฟ และฝังอยู่ภายใต้ผิวหนังอย่างสมบูรณ์ กว่าหลายทศวรรษอุปกรณ์ผ่าตัดฝังภายใต้ผิวหนัง อย่างเช่น ประสาทหูเทียม และหูชั้นกลางเทียม ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสําเร็จและความเสถียรด้วยอัตราภาวะแทรกซ้อนที่ตํ่าจนถึงตอนนี้ นี่คือครั้งแรกที่มีการนําเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้กับการกระตุ้นนําเสียงผ่านกระดูกซึ่งทําให้ BONEBRIDGE กลายเป็น
อุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับผู้ที่มีประสบการณ์กับอาการแทรกซ้อนทางผิวหนัง มาอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้อุปกรณ์ช่วยฟังรุ่นอื่น

รายละเอียด

BCI 601

อุปกรณ์ที่ฝังภายในของ BONEBRIDGE จะส่งสัญญาณกระตุ้นไปยังกระดูกโดยตรงเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากคุณภาพการรับฟังที่สูงข้ึน นอกจากนี้ยังเป็นอุปกรณ์ผ่าตัดฝังเพื่อการได้ยินแบบแอกทีฟเครื่องแรกที่ไม่จําเป็นต้องทําการผ่าตัดเข้าสู่หูชั้นกลางการนําเสียงผ่านกระดูกด้วยวิธีการ Direct-Drive ท่ีมาพร้อมกับการประมวลสัญญาณด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยทําให้การรับรู้ในอรรถรสแห่งเสียงเหนือขึ้นอีกระดับ

 

SAMBA

เครื่องประมวลเสียงสําหรับ SOUNDBRIDGE และ BONEBRIDGE เป็น ระบบการได้ยินอัจฉริยะที่มาพร้อมกับนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น intelligent Sound Adapter, Speech Tracking และไมโครโฟนที่สามารถปรับทิศทางเสียงได้อัตโนมัติ ควบคุมได้ง่ายด้วยรีโมตคอนโทรลการเชื่อมต่อไร้สายของ SAMBA สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธหรือเทเลคอยล์เพื่อไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้